ปฐมาภรณ์ ปุณยพิเชฏฐ์ (ปุณณ์)

32-24-35
ความคิดเป็นผู้ใหญ่ จิตใจดี ขี้เอาใจ

Rush Sassy Club